ایزو10003

گواهینامه ایزو10003:2018 ISO 10003  02144769451 

مدیریت کیفیت ، رضایت مشتری ، دستورالعمل جهت حل اختلاف خارج ا زسازمان اصطلاحات ایزو10003 میباشد اخذ گواهینامه ایزو10003 بداین منظور میباشد شرکت ، موسسه همچنین سازمانی ک موفق شده گواهی نامه ISO10003:2018   دریافت نماید توانسه استاندارد ایزو10003 الزامات همچنین مستندات ر اپیاده سازی نموده وموفق ب اخذ گواهینامه رضایت مندی مشتری ISO10003   شده هست .

ایزو10003 راهنمایی جهت سازمان بجهت برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، همچنین بهبود پروسه موثر جهت حل اختلاف ارائه میدهد ک توسط سازمان حل نشده میباشد

استاندارد ایزو10003 بموارد ذیل میپردازد :

-        شکایات مرتبط بامحصولات سازمان جهت مشتریان ویا مورد نیاز مشتریان ، فرایند رسیدگی شکایات ویا روند حل و فصل اختلاف

-        حل اختلاف ناشی ا زفعالیت تجاری داخلی ویا بین المللی منجمله موارد ناشی ا زتجارت الکترونیک

اخذ گواهینامه ISO10003   کمک میکند ب سازمان جهت حل اختلاف بین مشتریان د رمورد محصولات همچنین معاملات

استاندارد ایزو10003 طی سال 2018 میلادی تغییراتی د رساختار خودداشته همچنین صدرو گواهینامه ایزو10003 پس ا زسال 2018 توسط  مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو  بعنوان گواهی نامه ایزو10003:2018 صادر میگردد

تغییر ساختار ایزو10003:2018 بشرح ذیل میباشد :

-        شکایات مربوط ب محصولات همچنین خدمات سازمان ، پروسه رسیدگی شکایات ویا روند حل اختلاف

-        حل اختلاف ناشی ا زفعالیتهای تجاری داخلی همچنین بین المللی

-        راهنمایی د رانتخاب ارائه دهندگان همچنین استفاده ا زخدما ت آنها

-        مشارکت مدیران ارشد وتعهد حل منازعات همچنین اسقرار منابع کافی د رسازمان

-        ضرورت جهت حل اختلاف منصفانه مناسب شفاف ودردسترس

-        راهنمایی د رمدیریت مشارکت سازمان جهت حل اختلاف

-        نظارت ارزیابی همچنین بهبود روند حل اختلاف

استاندارد ایزو10003 ب ویژه د رحل اختلاف بین یک سازمان وسازمان هدف قرار دارد

-        افراد خریدار یااستفاده ا زمحصولات همچنین خدمات جهت اهداف شخصی ، خانگی همچنین کسب وکارهای کوچک

گواهینامه ایزو9001 گواهینامه مرجع جهت استفاده تمامی سازمانها ، موسسات ، شرکتها همچنین کسب وکار کوچک میباشد چنانچه سازمان تقاضای اخذ گواهینامه رضایت مشتری گواهینامه ISO10003   داشته باشد بهتر میباشد ابتدا گواهینامه ایزو9001 همچنین پیاده سازی استاندارد ایزو9001 انجام دهد سپس اقدام ب اخذ گواهی نامه ایزو10003 نماید دراینصورت هزینه کمتری بابت اخذ گواهینامه ایزو10003 پرداخت مینماید بجهت اینکه بیشتر خط مشی استاندارد ایزو10003 با استاندارد ایزو9001 یکسان میباشد .

صدور گواهینامه ایزو10003 توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو اصطلاحا CB   میباشد یعنی همان موسساتی ک گواهینامه ایزو صادر میکنند گواهی نامه ایزو10003 نیز صادر مینمایند . چنانچه مجموعه خواهان اخذ گواهینامه ایزو10003 باشد میبایست جهت گرفتن مدرک ISO10003   ابتدا مشاور انتخاب نماید جهت کسب اطلاعات حقوقی همچنین حقیقی جهت اخذ گواهینامه ایزو10003 سپس کارشناس انتخاب نماید جهت پیاده سازی الزامات ایزو10003 همچنین ایزو9001 سپس مرجع صدور گواهینامه ایزو ر امشخص نماید تابتواند گواهینامه ایزو10003 اخذ نماید .

مرکز ایران گواه مرکزی حقیقی همچنین حقوقی جهت مشاوره پیاده سازی همچنین اخذ گواهینامه ایزو ا زمراجع باسطح اعتباری بالا همچنین مراجع صدور گواهینامه ایزو باسطح اعتباری پایین میباشد ک متقاضی اخذ گواهینامه ایزو میتواند باخیالی آسوده هم مشاوره رایگان بابت اخذ گواهینامه مورد نظر بگیرد هم کارشناس رایگان بابت پیاده سازی خط مشی داشته باشد سپس بتواند گواهینامه ایزو درخواستی ر ااخذ نماید .

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه ISO10001:2018

گواهینامه ISO10002:2018

مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو

لینکهای مرتبط :

WWW.GOOGLE.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
30209
صفحات بازدید شده
897887
صفحات بازدید شده امروز
506
بازدید کنندگان امروز
120
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6626
بازدیدکنندگان دیروز
675
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
48782
بازدید کنندگان هفته گذشته
2848
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r