گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه

گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه مورد درخواست تمامی پیمانکاران مخصوصا مسئولین ایمنی کارگاهها میباشد . پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ویا گواهینامه  HSE اداره کار نیازبه تایید مسئول ایمنی اداره کار هستند . حال مسئولین ایمنی فکر میکنند گواهینامه  HSE اخذ شده بنام خودشان همان تاییدیه مسئول ایمنی کارگاه میباشد . لذا اطلاعات جهت اخذ گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه توسط مقاله فوق مکتوب شده .

مسئول ایمنی کیست :

مسئول ایمنی کیست وچه شرایطی میبایست داشته باشدکه ب تایید اداره کار برسد سوال اغلب پیمانکاران جهت استخدام مسئول ایمنی میباشد . اول اینکه مسئول ایمنی کیست , مسئول ایمنی فردی مطلع بابت مسائل ایمنی کارگاه ، بررسی ریسکهای کارگاه ، برطرف کردن ریسکها همینطور تامین ابزار ایمنی مورد نیاز کارگران طی کارگاه .

شرایط مسئول ایمنی جهت تایید اداره کار :

استخدام مسئول ایمنی باشرایط مثبت جهت اخذ تاییدیه اداره کار چالش اساسی پیمانکاران هست . پیمانکاران جهت حضوردرمناقصات میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند . بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما معرفی مسئول ایمنی الزام میباشد . لذا اخذ گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه ب چالش اساسی پیمانکار تبدیل شده . حال اینکه پیمانکار میبایست چه فردی استخدام نماید تابتواند گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه بگیرد .

مدرک مسئول ایمنی :

مسئول ایمنی بابت تایید اداره کار حتما میبایست دارای مدرک معتبر دانشگاهی دررشته بهداشت حرفه ای ویا کارشناس ارشد  HSE باشد . برخی پیمانکاران مبادرت میکنند جهت استخدام مسئول ایمنی ک دارای گواهینامه  HSE شخصی بنام خودشان هستند . حال اینکه گواهینامه  HSE شخصی هیچگونه اعتباری جهت تایید مسئول ایمنی نداشته .  طی سالهای گذشته فرد معرفی شده ب اداره کار باگذراندن دودوره 40 ساعته ایمنی بهداشت اداره کار همینطور دوره 16 ساعته ارزیابی ریست مخصوص مسئولین ایمنی میتوانست برگه تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار اخذ نماید . منتها براساس قانون جدید مسئول ایمنی میبایست حتما دارای مدرک تحصیلی مرتبط ( لیسانس بهداشت حرفه ای ویا کارشناس ارشد  HSE ) باشد . بنابراین پیمانکاران جهت استخدام مسئول ایمنی میبایست فردی استخدام نمایندکه دارای مدرک معتبر بهداشت حرفه ای دانشگاهی باشند .

مراحل گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه :

مسئول ایمنی ویا فرد معرفی شده بابت مسئول ایمنی جهت گرفتن گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه توسط اداره کار میبایست مراحل ذیل طی نماید .

ثبت نام درسامانه ایسپ همینطور بارگزاری مدارک . مدارک بابت بارگزاری شامل ، مدرک تحصیلی ، کارت ملی ، شناسنامه ، اطلاعات مربوطبه سوابق بیمه ، فرم کمیته حفاظت فنی .

مدارک مسئول ایمنی جهت تایید اداره کار پس ازبارگزاری ، مسئول ایمنی میبایست پیگیری نماید تاچنانچه مدارک تایید شد گواهی تایید مسئول ایمنی کارگاه جهت پروژه معرفی شده توسط اداره کار صادر گردد .

متقاضیان جهت تایید مسئول ایمنی همینطور روال فنی بابت تایید مسئول ایمنی میتوانند بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایند اطلاعات تکمیلی دریافت کنند .

کلمات کلیدی :

تایید مسئول ایمنی , گواهینامه تاییدیه مسئول ایمنی , روند تایید مسئول ایمنی , شرایط مسئول ایمنی چیست , نحوه گواهی تایید مسئول ایمنی چگونه میباشد .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78105
صفحات بازدید شده
2201842
صفحات بازدید شده امروز
1153
بازدید کنندگان امروز
195
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44159
بازدید کنندگان هفته گذشته
1876
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r