مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه

مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه

مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه موضوع بحث مقاله فوق میباشد . پیمانکاران بابت کسب درآمد همینطور فعالیت مربوطبه زمینه فعالیت خود ، اغلب توسط مناقصات برگزار شده همچنین حضوردر مناقصه دنبال کسب درآمد همینطور فعالیت عمرانی هستند . مهمترین موضوع بابت پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات داشتن مدارک مثبت میباشد . حال اینکه مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه چیست .

تعریف مناقصه چیست :

مناقصه عبارتیست بابت خرید کالا ویاارائه خدماتکه تمامی پیشنها(های) رسیده دریک زمان همینطور درحضور پیشنهاددهنگان بررسی شده لذا پایین ترین مبلغ قبول میگردد .

مناقصه فرآیندیست رقابتی جهت تامین کیفیت مورد نظرکه طی مناقصه تعدات موضوع معامله ب مناقصه گریکه کمترین قیمت پیشنهادی داشته باشد واگذار میشود . مناقصات اغلب توسط سازمانهای بزرگ دولتی همانند شهرداری ، وزارت راه وشهرسازی ، وزارت نفت وگاز پتروشیمی ، وزارت نیرو ، همینطور برخی سازمانهای دولتی ( نیمه خصوصی ) جهت امور خدماتی برگزار میشود . اغلب شرکتها توسط حضوردر مناقصه همینطور فعالیت امرار معاش میکنند . لذا مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه مهم میباشد .

پیمانکار کیست :

تعریف پیمانکار , براساس ماده 7 قانون پیمانکار شخصی حقیقی ویا حقوقی هستکه سوی دیگر امضا کننده پیمان میباشد . اجرای موضوع پیمان براساس مفاد قرارداد برعهده پیمانکار میباشد . نمایندگان قانونی پیمانکار جانشین پیمانکار وخودنیز بعنوان پیمانکار شناخته میشوند . پیمانکار بهنوان مجری کار همچنین کارفرما بعنوان برگزار کننده مناقصه شناخته میشود . پیمانکار کیست ؟ مهمترین عامل اجرای پروژه پیمانکار میباشد . بطور خلاصه پیمانکار موظف هست عملیات موضوع قرارداد باکارفرمارا براساس اسناد مدارک همینطور نقشه راه مصوب وباتاکید کارفرما درقبال مبلغی ک باکارفرما توافق کرده بهترین وجه ممکن انجام برساند .

مدارک مورد نیاز پیمانکاران :

پیمانکاران براساس نوع فعالیت ذکر شده طی اساسنامه شرکت اقدام میکنند بابت حضوردر مناقصات . پیمانکار جهت حضوردر مناقصه غیراز اساسنامه شرکت همینطور مدارک مربوطبه احراز شرکت میبایست یکسری مدارک مثبته دیگر داشته باشد . مدارک پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات شامل :

گواهینامه ایزو , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ( مجوز اداره کار ) , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (  hse ایمنی اداره کار ) , گواهینامه HSE  , بعضا گواهینامه کیفیت پروژه همینطور کنترل پروژه  ISO 10006 .

مدارک مورد نیاز پیمانکار جهت مناقصه ذکر شد . حال اینکه پیمانکاران چطور میتوانند مدارک مورد نیاز جهت حضوردر مناقصه اخذ نمایند . لطفا ادامه مقاله ایران گواه توجه فرمایید .

گواهینامه ایزو :

ISO بعنوان سازمان استاندارد سازی بین المللی جهت یکپارچه سازی سیسستم مدیریت کیفیت سازمانها تاسیس شد . سازمان ایزو همینطور کمیته ایزو جهت یکپارچه سازی استاندارد بین جهانیان تاثیر بسیار مثبتی داشته . تاثیر استاندارد ایزو بعداز بوجود آمدن سازمان  ISO محصوصا بعداز جنگ جهانی دوم بسیار مشهود میباشد . حال شرکتها حتی سازمانها بعضا صاحبان کسب وکار کوچکتر اقدام میکنند بابت اخذ گواهینامه ایزو . استاندارد ایزو فارق ازنوع فعالیت جهت تمامی سازمانها کاربرد داشته ، لذا اخذ گواهینامه ایزو بسیار مهم میباشد .  اخذ گواهینامه ایزو مخصوصا گواهینامه  ISO 9001  , ISO 14001 , ISO 45001 , همینطور گواهینامه  HSE-MS جزو مهمترین مدارک  سیستم مدیریت کیفی پیمانکاران میباشد . مراجع صدور گواهینامه ایزو بسیار مختلفی بابرند(های) متفاوتیکه همگی اعلام میکنند معتبر هستندوتحت نظارت کشور آلمان ، اگلیس ، ایتالیا کانادا و3...... فعالیت میکنند وجود داشته . بابت اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان میتوانند بامرکز ایران گواه 02146134156 تماس حاصل فرمایند .

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ، گرید ) میباشد . گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه وبودجه کشور ساجات جهت شرکتهای پیمانکاری فنی مهندسی بابت احراز صلاحیت پیمانکار صادر میشود . شرکتهای فنی مهندسی همانند شرکتهای پیمانکاری ، شرکتهای اب وابنیه ، شرکتهای نفت وگاز ، شرکتهای مشاوره همینطور انفورماتیکی میبایت اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار . گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جزو مهمترین مدارک شرکتهای پیمانکار فنی مهندسی جهت حضوردرمناقصه میباشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اخذ رتبه ، مدارک لازم جهت اخذ رتبه ، ارتقاء رتبه بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایید . 02146133082 مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

مهمترین مدرک پیمانکاران شرکتهای خدماتی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد . مدارک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه مربوطبه شرکتهای خدماتی ، تاسیساتی ، کترینگها و...4 گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی پیمانکاران مجوز اداره کار نامیده میشود . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه صادر میشود . نکته خیلی مهمم اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ب پیمانکاران حوزه فعالیتهای خدماتی همینطور توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه صادر میگردد . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اعتباری سه ساله داشته سالیانه میبایست توسط بازرس اداره کار تایید شود . مدارک لازم جهت اخذ گواهینامهخ تایید صلاحیت پیمانکاری ,  چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید همینطور موارد حقوقی دیگر ، متقاضیان میتوانند توسط راههای ارتباطی 02146135223 باهمکاران مرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

مدرک مورد نیاز پیمانکاران جهت مناقصه بنوعی میشود گفت مهمترین مدرک پیمانکاران جهت مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد . تمامی پیمانکاران فارغ ازنوع فعالیت فنی مهندسی خدماتی اشخاص حتی حقیقی میبایست جهت حضوردر مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته باشند . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استانها صادر میشود ، درست همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دوسال بوده . برخی متقاضیان اشتباها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی  HSE ایمنی اداره کار بیان میکنند . مهمترین مدرک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی تاییدیه مسئول ایمنی کارگاه میباشد . لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بامرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه ارتباط برقرار نمایید .

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت مناقصه

اخذ گواهینامه  HSE شرکتهای پیمانکاری

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78099
صفحات بازدید شده
2201437
صفحات بازدید شده امروز
748
بازدید کنندگان امروز
175
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
43754
بازدید کنندگان هفته گذشته
1867
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r