شرایط اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی

شرایط گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی02144769451

 

مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد منتها چرا میبایست شرکتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند همچنین جهت گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده چیست

سالانه تعداد بیشماری ا زکارگران فعال د رپروژههای پیمانکاری بجهت نداشتن علم ایمنی وبهداشت دچار مصدومیت همچنین معلولیت حین کار میگردد ، حوادث واردشده ب کارگران حین کار بدلیل عدم اطلاعات همچنین علم ارزیابی ریسک هزینههای سرسام آوری بردوش دولت وارد میکرده بنابراین دولت براساس تصویب دستورالعمل آیین نامه تمامی شرکتها ر اموظف کرد جهت انجام امور کارگاهی گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند

متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت کاهش حوادث میبایست یکسری دورههای آموزشی ک توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی برگزار میگردد سپری کرده دورههای آموزشی شامل دوره 8 ساعته کارگری جهت تمامی افراد مذکور درلیست بیمه پیمانهای شرکت ، دوره آموزشی 24 ساعته جهت مدیر عامل ویا یکی ا زاعضاء هیئت مدیره همچنین درصورتیکه شرکت مذکور مسئول ایمنی بامدرک معتبر مرتبط نبوده میبایست یک نفر بعنوان مسئول ایمنی معرفی نماید سپس دورهای مذکور پیموده شود حال توضیح مختصری درمورد دورهها داده میشود

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند

 

دوره آموزش عمومی کارگری :

متقاضیان اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست تمامی افراد لیست بیمه راجهت آموزش فنی حرفه ای هنگام کار یک دوره 8 ساعته ک توسط وزارت کار برگزار میگردد بفرستند نکته مهم اینکه دوره آموزش کارگری میبایست حتما توسط وزارت کار برگزار شده همچنین مدرس مورد تایید وزارت کار آموزش لازم ب کارگران میدهد پس ا زپایان دوره امتحان توسط مدرس گرفته شده چنانچه امتیازات لازم کارگران حضور دردوره آموزشی کارگری آورده شود مدرک دوره آموزش کارگری توسط وزارت کار صادرمیگردد . کارفرمایان کارگاه میبایست حتما توجه داشته باشند برگزاری دوره آموزش کارگری بنفع خود کارفرمایان میباشد بلحاظ اینکه چنانچه هنگام کار اتفاق ناخوشایندی رخ دهد وخودکارگر تقصیر داشته باشد بهیچ عنوان کارفرما مقصر اعلام نشده همچنین کارفرما بارائه مدرک دوره کارگری میتواند ادعا داشته باشد کارگر سهل انگار دوره مذکور راپیموده براساس سهل انگاری خود دچار حادثه گشته ، همچنین چنانچه تعداد کارگران بیش ا ز30 نفر باشد کارفرما میتواند مکانی جهت برگزاری دوره اعلام فرماید دوره آموزش کارگری د رهمان مکان معرفی شده کارفرما توسط مدرس وزارت کار برگزار میشود

مرکز ایران گواه بعنوان مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزش کارگری باتایید وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بصورت صفرتاصد همراه با ارائه مدرک مورد تایید وزارت کار هندل مینماید بنابراین کارفرمایان متقاضی برگزاری دوره آموزش کارگری میتوانند صفرتاصد برگزاری دوره رابه مرکز ایران گواه بسپارند

 

دوره آموزش کارفرمایی :

دوره آموزش کارفرمایی جهت اخذ مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کاملا الزامی بوده حتما حتما شرکت متقاضی اخذ مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست یکی ا زاعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل ر امعرفی نماید جهت حضور دردوره همچنین اخذ مدرک دوره کارفرمایی

دوره آموزش کارفرمایی همانند دوره آموزش عمومی کارگری توسط وزارت کار برگزار شده مدت زمان دوره کارفرمایی 3 روز کاری بوده ک میبایست نماینده مورد تایید وزارت کار طی دوره حضور درکلاس داشته باشد ( نکته مهم اینکه حتما حتما نماینده شرکت متقاضی باید یا مدیر عامل باشد ویا یکی ا زاعضاء معرفی شده هیئت مدیره همچنین حضور طی دوره الزامی میباشد ) سپس امتحان توسط مدرس وزارت کار گرفته شده مدرک دوره آموزش کارفرمایی صادرمیگردد

مرکز ایران گواه بعنوان مشاوره اخذ گواهینامه بین المللی همانند اخذ گواهینامه ایزو ISO    ، گواهی نامه ملی همانند مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، گرید دوره آموزش کارفرمایی مورد تایید وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی هندل مینماید .

 

دوره آموزشی مسئول ایمنی :

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست حتما یکنفر بعنوان مسئول ایمنی داشته باشند چنانچه تعداد کارگران لیست بیمه بیش ا ز200 نفر باشد مشخص شده تعداد مسئولین ایمنی نیز میبایست افزایش پیدا کند مسئول ایمنی کاملا متفاوت بوده نسبت ب کارشناس HSE  ، مسئول ایمنی میبایست یا مدرک معتبر مرتبط داشته باشد ویا اینکه دورههای ایمنی وبهداشت همچنین دوره ارزیابی ریسک ک توسط وزارت کار گذاشته میشود ر اشرکت نماید سپس مدرک ایمنی بهداشت ، مدرک ارزیابی ریسک دریافت نماید نکته مهم اینکه متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست حتما حتما مدرک ایمنی وبهداشت همچنین مدرک ارزیابی ریسک مسئول ایمنی ر ادرسایت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بارگزاری نمایند بنابراین حتما میبایست دوره توسط وزارت کار برگزار گردد ومدرک ارائه شده مورد تایید وزارت کار باشد . دوره آموزشی ایمنی و بهداشت مخصوصا مسئولین ایمنی 4 روز طی 8 ساعت بوده دوره مذکور توسط مدرس مورد تایید وزارت کار گذارانده شده پایان دوره امتحان گرفته میشود درصورتیکه فرد معرفی شده بتواند امتیاز لازم ر ا بدست آورد گواهینامه توسط وزارت کار صادر میگردد سپس فرد مذکور ک بعنوان مسئول ایمنی معرفی شده میبایست دوره ارزیابی ریسک طی دوروز 8 ساعت بگذراند امتحان دهد سپس درصورت جمع آوری امتیازات گواهینامه دوره ارزیابی ریسک توسط وزارت کار صادرمیگردد

کارفرمایان متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حتما میبایست یکنفر د رلیست بیمه بعنوان مسئول ایمنی داشته باشند تا بتوانند مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند

برگزاری دوره ایمنی وبهداشت ، ارزیابی ریسک مخصوص مسئول ایمنی کارگاه توسط مرکز ایران گواه تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی همراه با مدرک رسمی ومورد تایید وزارت کار نیز برگزار میگردد

مسئولین ایمنی کارگاه میتوانند ا زطریق شماره تماس 02144769451-02144769456 بامرکز ایران گواه ارتباط برقرارنموده اطلاعات فنی همچنین حقوقی بیشتری دریافت نمایند

اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد نیاز تمام شرکتها جهت مناقصات دولتی میباشد بنابراین متقاضیان بیشماری بدنبال شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدارک لازم جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همچنین مدت زمان اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی ، مراجع برگزار کننده دوره آموزشی مسئولین ایمنی و... هستند

مرکز ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره اخذ گواهینامه ملی همانند اخذ رتبه ، اخذ گرید ، اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت پیمانکاری ) همچنین مشاوره جهت اخذ گواهینامه بین المللی همانند اخذ گواهینامه ISO   ، اخذ نشان CE    همچنین مشاوره جهت اخذ مدرک معتبر HSE    میتواند مشاور متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشد

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGONAH.COM

WWW.TKARAN.IR

WWW.GOOGLE.COM

https://svcc.mcls.gov.ir/

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند :

شرایط گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

مدارک لازم جهت اخذ مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

مراجع مشاوره جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ادرس مراکز برگزاری دوره آموزش مسئول ایمنی

چه مراکزی دوره مسئول ایمنی برگزار میکنند

ادرس موسسات برگزارکننده دوره مسئول ایمنی درتهران

ادرس موسسات برگزار کننده دوره عمومی کارگری درتهران

ادرس مراکز برگزار کننده دوره کارفرمایی در تهران

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر

اخذ فوری مدرک تایئد صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت مناقصه

چطور میتوانم خیلی سریع گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرم

ادرس سایت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

ادرس سایت وزارت کارو رفاه جهت بارگذاری مدارک

مسئول ایمنی بامدرک معتبر جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

برگزاری دوره مسئول ایمنی چندروز هست

برگزاری دوره مسئول ایمنی چندساعت هست

ادرس برگزاری دوره آموزشی مسئول ایمنی درتهران

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145685
صفحات بازدید شده امروز
4890
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27920
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r