ce1

نشان سی ای

اخذ نشان CE

مدرک CE

نشان صادرات

مجوز جهت صادرات کالا

نشان مورد قبول اروپا

نشان استاندارد

سی ای

CE

گواهینامه CE اورپا چیست ؟ مجوز جهت صادرات کالا ازکجا بگیرم ؟ چه مجوزی جهت صادرکردن کالا به عراق نیاز دارم ؟ مجوز جهت صادر کردن کالا به افغانستان ؟ نشان CE جهت صادرات به خاورمیانه, نشان CE جهت صادرات اروپا, نشان CE جهت صادر کردن کالا , مدرک CE جهت صادرات آمریکا, آیا توسط اخذ مدرک CE میتوانم صادرات داشته باشم ؟ چطور میتوانم صادرات داشته باشم ؟ مدرک CE اصلی کجا بگیرم ؟ اخذ نشان CE اصلی, مدرکی که بتوانم صادرات داشته باشم چیه ؟ و همانند مطالب کلماتی هستند که متقاضیان اخذ نشان CE در گوگل سرچ میکنند وبه دنبال مدرک CE میباشند .

مقدمه تاریخچه نشان CE

واژه CE مخفف کلمه فرانسوی “Conformité Européne,” و یا Conformity European به مفهوم « تطابق اروپایی» بوده بعبارتی دیگرنیزبرگرفته ازدوکلمه « Community European » به مفهوم « اروپای متحد» می باشد .علامت CE اروپا انطباق محصول باقوانین ومشخصات تعریف شده دراروپای متحدرانشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ CE می شود ، می تواند درتمامی کشورهای اروپای متحد واتحادیه تجارت آزاد اروپا ( بجز کشورهای سوییس و لیختن اشتاین ) بدون محدودیت جهت فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود بازار اروپایی پیدا می نماید علامت CE تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل تعریف شده دراین اتحادیه رانشان می دهد .
بعبارت دیگر ، داشتن علامت CE بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده درزمینه تولید محصولات جهت حفاظت ازسلامتی وایمنی مصرف کننده ونیزمحیط زیست می باشد.

علامت تضمینی CE بمنظور ایجاد هماهنگی اجباری جهت بسیاری ازمحصولات تجاری وصنعتی درسطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا ویا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده ) EEA به‌طور مشخص اختصار چیزی را نشان نمی‌دهند، منتها بطور کل می‌توان انرا اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne ویا Conformité Européenne به معنای «موردقبول اروپا» دانست.

محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند وچنانچه واجد این شرایط باشند قادر بدریافت نشان CE خواهند بود.

تفاوت بین نشان S و CE

نشان S یک نشان اختیاری ونشانگر کیفیت میباشد کنشان می‌دهد اینترتک بعنوان یک آزمایشگاه مستقل و معتبر، محصول راآزمون نموده تایید می‌کند والزامات ایمنی ذی‌ربط را پاسخگوست. ازطرفی نشان CE ی خود اظهاری ازجانب تولیدکننده ویاوارد کننده (اگر تولیدکننده درخارج ازاروپا قرار داشته باشد) میباشد مبنی براینکه محصول مورد نظر، الزامات اروپا رابرآورده کرده . چنانچه قرار باشد محصول رادراروپا بفروشند درآنصورت باید اجباراً" نشان CE اخذ نمایند . بداینصورت اغلب موارد محصولی که دارای نشان CE میباشدلازم نیست که توسط یک طرف سوم تحت آزمون قرار گیرد.

سوء استفاده ازنشان CE

برخی از تولیدکنندگان چینی ازنشانی بسیار شبیه به CE جهت محصولات استفاده می‌کنند نشان CE کوتاه‌شده «China Export» بمعنای «صادرات چین» است. حال کمیسیون اروپا می‌گوید نشان CE تصور غلط است واعلام کرده ازوجود نشان «صادرات چین» آگاهی نداشته‌. به نظر کمیسیون اروپا ، کاربرد اشتباه نشان CE ودستکاری نشان CE دو مقوله جدا میباشند. کمیسیون اروپا قصد دارد CE رابیک نشان تجاری تبدیل کند وبامقامات چینی جهت اطمینان ازمطابقت کالاهای ساخت چین بااستاندارد اروپایی مذاکره داشته باشد .

استاندارد چیست ؟

استاندارد یعنی نظم و قانون كاری كطبق اصول منظم ومرتب انجام شده باشد می گویند طبق استاندارد میباشدومهر استاندارد دریافت می كند.

شاید نتوان تعریف خیلی دقیق وصحیحی ازاستاندارد ارایه نمود منتها ب‌طور کلی می‌توان عنوان کرد استاندارد آزمایش‌ ، مطالعات گذشته بجهت نتیجه‌گیری واستفاده درآینده میباشد.
استانداردمنتها فقطمربوط کالا نمی‌شوند، بلکه بسیاری خدمات رانیز شامل می‌شوند. میبایست قبول کرد هرکالا ویا هر نوع خدماتی میبایست یک چارچوب مشخص داشته باشد ، چارچوب‌هارامی‌توان بوسیله استاندارد تعریف کرد.

تقریباً تمامی کشورها برای خودیک استاندارد ملی دارند.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (isiri)
استاندارد اروپا
استاندارد آمریکا
ایزو
استاندارد DIN آلمان
استاندارد TUV
استاندارد حلال

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (isiri)

اولين تشكيلات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باتصويب قانون اوزان و مقياسها در سال1304 خورشيدي مطرح شد. بعدها و در سال1332 به واسطه ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي، ايجاد يك تشكيلاتي رسمي photo 2018 07 04 16 35 13مورد توجه قرار گرفت و هسته اوليه تشكيلات سازماني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اداره كل تجارت وقت شكل گرفت. در سال1339 با تصويب قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، موسسه كار خود را در چارچوب هدف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز كرد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال1960 به عضويت سازمان بين المللي ISO (International Organization for Standardization) درآمد

استاندارد اروپا

استاندارد CE بمنظور استانداردسازی اجباری دربسیاری ازمحصولات تجاری وصنعتی د منطقه اقتصادی اروپا تولید یا به فروش می‌رسند، ارایه شده است. CE photo 2018 07 04 16 37 30 حروف اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne میباشد. محصولاتی که واجد دریافت علامت CE می‌شوند، میبایست ازنظر سلامت، امنیت و مضرنبودن برای جسم انسان وطبیعت مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه واجد شرایط باشند میتوانند نشانه CE اخذ کنند .
ب‌طور کلی نشان CE گویای مطابقت محصول بامقررات جامعه اروپا جهت ایمنی، سلامت وحفاظت مصرف‌کننده و محیط ‌زیست میباشد. هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول باالزامات اساسی مقررات جامعه اروپاست واجازه می‌دهد کمحصولات به‌طور آزاد دربازار اتحادیه اروپا عرضه شوند.

استاندارد آمریکا

مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI  - American NationalStandards Instituteیک موسسه خصوصی غیرانتفاعی است کبرنحوه استانداردهایی جهت محصولات، خدمات، روندا، سیستم‌ا وکار کارمندان صادر می‌شود، نظارت می‌کند. ازدیگر کارای موسسه انطباق ANSI استاندارد آمریکا با ستاندارد بین‌المللیمیباشد جهت استفاده درسطح جهانی کار اصلی موسسه ANSI این است کهاعتبار استاندارد تولید شده به‌وسیله نمایندگان موسسات استانداردسازی، آژانس‌های دولتی، گروه‌های مصرف‌کننده، شرکت‌ها و... راتایید کند. استانداردANSI تضمین می‌کنند محصولات دارای عملکرد ، ویژگی‌های یکسان میباشد تامصرف‌کنندگان ازمحصولاتی باهمان مشخصات استفاده کنند وبه همان صورت آزمایش شوند. دفتر مرکزی این موسسه در واشنگتن و دفتر عملیاتی آن در نیویورک است.

ایزو

ایزو ‌مخفف سازمان بین‌المللی استاندارد (International Standard Organization) است.
موسسه بین‌المللی استانداردسازی(ایزو) فدراسیون بین‌المللیphoto 2018 07 04 16 37 45 متشکل ازنهادهای ملی استاندارد میباشد. تعداد این نهادها بیش از 140تاست هریک ازآنها متعلق به یک کشور هستند. ایزو یک سازمان غیردولتی(NGO) سال1947 میلادی تاسیس شد. وظیفه ایزو ارتقای توسعه استانداردسازی و فعالیت‌های مربوط به آن در دنیاست.
تمامی این امور برای ایجاد تسهیلات در زمینه صادرات و واردات کالاها، فن‌آوری‌ها و خدمات. مجموع فعالیت‌های ایزو قراردادهای بین‌المللی میباشد که بعنوان استاندارد بین‌المللی انتشار پیدا می‌کند. جالب هست بدانید سیستم‌های مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430هزار سازمان در158کشور به اجرا درمی‌آید. حدود 300استاندارد ایزو به‌صورت عمومی در دسترس هستند. به‌عنوان مثال استاندارد ایزو14001 استانداردی مربوط به مدیریت میباشد.

استاندارد DIN آلمان

مؤسسه استاندارد آلمان به آلمانی: Deutsches Institut für Normung) اختصار دی‌آی‌اِن (در فارسی محاوره دین)، نام سازمان ملی آلمانی photo 2018 07 04 16 37 35 میباشدکه درراستای استانداردسازی فعالیت داردوعضو سازمان بین‌المللی استانداردسازی ازطرف المان میباشد.
این موسسه استاندارد قدیمی ازسال ۱۹۱۷ کارخودراآغاز نموده واستانداردآن امروزه درسراسردنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و با بیش از ۳۰٬۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را در بر می‌گیرد.


استانداردDIN آلمان
جزو استانداردهای سخت گیرانه دردنیا می‌باشد اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد برای تولید محصولات خود استفاده می‌نمایند.

استاندارد TUV

photo 2018 07 04 16 37 52

TUV معتبرترین استاندارد دنیا درآلمان میباشد استاندارد TUV روی سلامتی کالاهای صنعتی ارایه شده ازجانب شرکت‌ نظارت میکند تا استانداردهای ارایه شده جهت سلامت انسان و محیط‌زیست را تامین کنند سازمان TUV مشاور مستقل برسلامت کارکرد کالاها ویا محصولاتی مانند محصولات کشاورزی، دودزایی وسایل نقلیه، استاندارد ساخت موتور خودروهای سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را نظارت دارد.
بسیاری از زیرشاخه‌های دارنده TÜV می‌توانند به عنوان سازمان‌دهندگان و هم‌چنین گسترش‌دهندگان مقوله انرژی و مفاهیم وابسته به آن عمل کنند و راه‌حل‌هایی جهت مشکلات زیست‌محیطی ارایه دهند. آنها میبایست خودازقوانینی کهبر مبنای TÜV به آنها اهدا می‌شود، تبعیت کنند ودرراستای سلامت انسان و محیط گام بردارند. شایان ذکر میباشد استاندارد TÜV قابلیت انطباق با انواع ایزو هست .

استاندارد حلال

استاندارد حلال مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. استاندارد حلال جهت موادغذایی بیشترین کاربرد رادارا میباشدphoto 2018 07 04 16 37 49 نشان می‌دهد مسلمانان می‌توانند ماده غذایی دارای استاندار حلال مصرف کنند. در سال2004 استاندارد غذای حلال تدوین و در سال2006 بنگاه توسعه صنعت حلال (HDC) جهت هماهنگی و یکپارچه شدن توسعه صنعت حلال مالزی تأسیس شد.

البته کشورهای اسلامی به‌دلیل آنکه اکثریت جمعیت رامسلمانان تشکیل می‌دهند، طبیعی میباشد که این محصولات غذایی برطبق شریعت اسلامی حلال باشند، اما جهت بسیاری مسلمانان ساکن کشورهای غیرمسلمان داشتن استاندارحلال بروی موادغذایی لازم است.

ce certificate

هدف علامت CE

روند گواهینامه CE اروپایی برای محصولات مختلف که مشمول دستور رسمی CE اروپا می شوند براین قرار است:

  • هماهنگی قانونگذاری همه مناطق در اروپا
  • ایجاد ذخیره مالی جهت تولیدات
  • بالا بردن ایمنی محصولات
  • امکان نظارت مسئولان توسط روند یکسان قابل کنترل

بنابراین موجودیت قانونهای متفاوت منطقه ای برخلاف هدف اتحاد اروپایی جهت بدست آوردن یک بازار واحد میباشد. میبایست انتشار آزاد کالا وجود داشته باشد (وجود افراد سرویس سرمایه) بدین معنی که بعنوان مثال تولید کنندگان که می خواستند تولیدات خود را در بازارهای اروپایی بفروشند یا بیشتر به نیاز تکنیکی و رویه فنی برای یک تولید یک محصول روبرو بودندتااینکه کالاراباالزامات قانونی مطابقت دهند .  

گواهینامه CE-Marking چیست ؟

CE-Marking کی از شاخص های کلیدی انطباق محصول اتحادیه اروپا و قانون و امکان حرکت آزاد محصولات در بازار اروپا است. با الصاق CE-Marking بر روی محصول، تولید کننده اعلام کرده است که تنها مسئول برای انطباق محصولات خود با همه الزامات قانونی برای رسیدن به CE-Marking بوده ودرنتیجه حصول اطمینان ازاعتبارآن محصول درسراسر اروپا می باشد و مجوز فروش محصولات خود در اتحادیه اروپا را دارا می باشد .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145028
صفحات بازدید شده امروز
4233
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27264
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r