معرفی سازمان استاندارد ISO min

 

معرفی سازمان استاندارد  ISO

معرفی سازمان استاندارد  ISO توسط برخی محققان توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میگردد . اغلب سرچ معرفی سازمان استاندارد  ISO توسط برخی دانشجویان صورت میپذیرد . مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط مقاله فوق میپردازدبه معرفی دقیق سازمان استاندارد  ISO . بنابراین بادقت ادامه مقاله مطالعه گردد .

 

استاندارد(ها) چیست :

استاندارد(ها) موافقتنامه مستند شده شامل مشخصات فنی ،  سایر معیار(های) دقیق هستندکه بطور مداوم بعنوان قوانین ، دستورالعملها ویا تعریف ویژگیها مورد استفاده قرار می گیرند تا  اطمینان حاصل شودکه مواد ، محصولات ، فرایندها و خدمات جهت اهدافشان مناسب هستند . بعنوان مثال ، قالب کارتهای اعتباری ، کارتهای تلفن و کارتهای "هوشمند" رایج شده توسط  استاندارد بین المللی ایزو گرفته شده هست . رعایت استاندارد  ISO جهت تهیه کارت هوشمند  ، بداین معنی هستکه  باخیال راحت میتوان همه ی دنیا استفاده کنند ا زکارتهای هوشمند  .

بنابراین استاندارد(های) بین المللی د رسادهتر کردن زندگی ، افزایش قابلیت اطمینان همینطور  اثربخشی کالا(ها) ؛  خدمات مورد استفاده ما نقش دارند .

ISO چیست :

سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO یک فدراسیون جهانی متشکل ا ز نهاد(های) استاندارد ملی حدود 100 کشور ، متفاوت  هست .

ایزو یک سازمان غیردولتی هستکه طی سال 1947 تأسیس شده . رسالت ISO ارتقاء توسعه استاندارد سازی همینطور  فعالیتهای مرتبط باآن د رجهان ،باهدف تسهیل تبادل بین المللی کالا(ها) ، خدمات همچنین توسعه همکاریها طی حوزههای روشنفکرانه فعالیتهای علمی ، فناوری ، اقتصادی .

ISO طی توافق نامههای بین المللی ، بعنوان استاندارد بین المللی منتشر میشوند ، نتیجه می گیرد .

استاندارد سازی بین المللی درزمینه الکتروتکنیک آغاز شد : کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) سال 1906 شروع بفعالیت نمود . کارپیشگام درزمینههای مرتبط  توسط فدراسیون بین المللی انجمنهای ملی استاندارد (ISA) انجام شدکه درسال 1926 تأسیس شد .

فعالیتهای ISA بدلیل جنگ جهانی دوم سال 1942 متوقف شد . نمایندگان 25 کشور طی جلسه د رلندن سال 1946 ، تصمیم ب ایجاد سازمان بین المللی جدید گرفتندكه هدف آن تسهیل هماهنگی بین المللی همینطور اتحاد استاندارد(های) صنعتی خواهد بود . سازمان جدید ، ایزو ISO  23 فوریه 1947 بطور رسمی شروع بکار کرد .  اولین استاندارد ISO سال 1951  بعنوان دمای مرجع استاندارد جهت  اندازه گیری طول صنعتی منتشر نمود .

ISO کلمه ایستکه یونانی ا ز  ISOS گرفته شده ، معنی  ISO یعنی برابری ( تساوی قوانین ) .

سازمان استاندارد ایزو min

 

هدف تشکیل استاندارد  ISO :

استاندارد سازی گسترده صنعت شرایطی هستکه توسط بخش خاص صنعتی وجود داشته ، وقتی اکثر محصولات ،  خدمات مطابقت داشته باشند توسط  استاندارد(های) یکسان . این نتیجه ا زتوافقهای اجماع بین تمامی بازیگران اقتصادی درآن بخش صنعتی هست لذا تامین کنندگان ، کاربران اغلب دولتها ؛ د رمورد مشخصات همچنین معیارهاییكه میبایست  بطور مداوم د رانتخاب ، طبقه بندی مواد ، تولید محصولات همینطور ارائه خدمات بكار گرفته شوند ، توافق دارند . هدف سازمان استاندارد سازی  ISO  تسهیل تجارت ، مبادله ، انتقال فناوری ازطریق :

کیفیت ، قابلیت اطمینان محصول توسط قیمت مناسب  ISO10001

بهبود سلامت ، ایمنی ،حفاظت ازمحیط زیست ، همینطور کاهش ضایعات HSE-MS

سازگاری بیشتر و قابلیت همکاری بیشتر کالا و خدمات .

ساده سازی جهت استفاده بهتر .

کاهش تعداد مدلها بنابراین کاهش هزینه .

افزایش راندمان توزیع ، سهولت درنگهداری .

کاربران ا زمحصولات ، خدمات مطابق بااستاندارد(های) بین المللی اطمینان بیشتری دارند .

 

لزوم تاسیس مرجع استاندارد  ISO چیست :

هدف تاسیس استاندارد  ISO , وجود استاندارد(های) غیر هماهنگ جهت فناوریهای مشابه د رکشور(ها) ویا مناطق مختلف میتواند ب اصطلاح جهت برطرف کردن موانع فنی تجارت کمک نماید . صنایع وابسته بصادرات مدت هاست نیاز بتوافق برسر استاندارد(های) جهانی ر اجهت کمک بمنطقی سازی روند تجارت بین المللی احساس میکنند .

استانداردسازی بین المللی جهت بسیاری ا زفن آوریها د رزمینههای متنوعی مانند پردازش اطلاعات وارتباطات ، منسوجات ، بسته بندی ، توزیع کالا(ها) ، تولید ، استفاده بابت انرژی ، ساخت کشتی ، خدمات بانکی ، مالی کاملاً تثبیت شده هست .

دلایل اصلی تاسیس سازمان ایزو شامل :

پیشرفت جهانی بابت آزادسازی تجارت

تداخل بخشها

سیستمهای ارتباطی سراسر دنیا

استاندارد جهانی جهت فنآوری نوظهور

کشور(های) د رحال توسعه

 

اعضاء سازمان ایزو :

سازمان ایزو حدود 100 عضو شامل مراکز ملی استاندارد کشور(های) متفاوت هست ، لذا فقط یک عضو جهت هرکشور بابت عضویت پذیرفته میشود .  اعضای سازمان ایزو دارای چهار وظیفه اصلی بشرح ذیل هستند :

اطلاع رسانی بطرفهای بالقوه جهت عضویت سازمان ایزو .

ایجاد کمیته فنی  ISO جهت تدوین استاندارد .

تدوین استاندارد بین المللی .

معرفی مراجع صدور گواهینامه ، مراکز استاندارد

سازمان ایزو min

استاندارد ایزو چگونه تدوین میشود :

کمیته فنی ایزو بسیار غیرمتمرکز هست لذا طی یک سلسله مراتب متشکل حدود  700 کمیته فنی ، فرعی همینطور گروههای کاری انجام میشود . اعضای کمیته فنی ایزو شامل  ، نمایندگان واجد شرایط صنعت ، پژوهشکدهها ، مقامات دولتی ، نهادهای مصرف کننده همینطور سازمانهای بین المللی سراسر جهان بعنوان شرکای مساوی د رحل مشکلات استاندارد جهانی جمع میشوند .

مسئولیت اصلی اداره کمیته استاندارد توسط یکی ا زنهاد(های) ملی استاندارد ک عضویت ISO ر اتشکیل می دهد پذیرفته می شود .

دبیرخانه مرکزی ایزو د ر ژنو ، جهت  اطمینان بابت جریان اسناد ، مدارك طی تمامی جهات ، شفاف سازی نكات فنی بادبیرخانه ، رؤسا سپس اطمینان بابت توافق نامههای مصوب كمیته های فنی ویرایش ، چاپ ، بعنوان پیش نویس استاندارد (های) بین المللی بسازمانهای عضو ایزو عمل میكند. جلسات کمیته های فنی همینطور فرعی  ISO  توسط دبیرخانه مرکزی تشکیل میشود البته کلیه جلسات قبل ا زتعیین تاریخ همچنین مکان بادبیرخانههای کمیته ایزو هماهنگ میشود .

هر یک از اعضای عضو علاقه مند به یک موضوع حق دارند در کمیته ای حضور یابند. سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی ، در ارتباط با ISO ، نیز در این کار شرکت می کنند. ایزو در کلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیک با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) همکاری نزدیکی داشته .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
155168
صفحات بازدید شده
4756519
صفحات بازدید شده امروز
1473
بازدید کنندگان امروز
350
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7192
بازدیدکنندگان دیروز
668
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
34570
بازدید کنندگان هفته گذشته
2523
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r