HSE , HSE   چیست

HSE  , سلامت ایمنی اجرا ، تنظیم اجرای سلامت ، ایمنی ورفاه محل کار حفاظت ازمحیط زیست تماما مبنای مبحث  HSE  میباشند .

HSE   چیست موضوع مقاله ذیل میباشد :

 

HSE , سلامت شغلی چیست ؟

مدیریت بهداشت حرفه ای درمحل کار اساسا پیرو متوقف کردن مواردی میباشد منجمله بیماری ، کار بیش ازحد بسیار ، تمام مشاغل برخی ا زخطرهای شغلی مربوط میشوند قرار گرفتن درمعرض مواد مضر ، حرکت تکراری ، وضعیت ناتوانی ، تغییر شغل درشب ، لرزش گردوغبار ، تنها مواردی هستکه بطور بالقوه خطرناک میباشد . برخی خطرات بهداشتی فوریتر هست منتها همه میبایست موردارزیابی قرار گیرد الویت بندی گردند همینطور درصورت عدم رفع کنترل شوند انجام امور نتنها کار اخلاقی حقوقی هست بلکه ازخرید اجناس جلوگیری مینماید.

اچ اس ای , چگونه سلامت شغلی متفاوت ا زایمنی شغلی هست ؟

هردوحرفه مربوطبه افراد ، کارکنان ، پیمانکاران وبازدیدکنندگان درمحل کار میباشند نکته مهم بین سلامت شغلی ، ایمنی شغلی متقاطع وجوددارد بعنوان مثال حادثه صنعتی تنها ممکن هست بریکپارگی فیزیکی فرد (  Safety ) رفاه ذهنی آن ( Health ) تاثیر بگذارد

مدیریت بهداشت حرفه ای , چالشها  HSE  :

خطرات بهداشتی  Health Hazard  محل کار میتواند ظریف ، متغیر باشد

مدیریت بهداشت حرفه ای نشان میدهد شرکتهاییکه بطور مداوم د رمعرض خطر سلامتی خودقرار میگیرند ارزش مدیریت   HSE  رابطور موثری بدست میگیرند

HSE  کمک مینماید ب کارفرما جهت مدیریت استرس ، حفظ سلامت مطلوب کارکنان بصورتیکه محل کار مدام ب یک محل امن تبدیل گشته

مدیریت بهداشت حرفه ای  HSE  آسان نیست  HSE  نشان میدهد شرکتهایی ک همواره بدرستی  HSE   رادرک میکنند ارزش مدیریت موثر  HSE  نیز بدست می آورند شرکتها میبایست هزینه اجتناب ناپذیر مرتبط  HSE  خودرادر ترازنامه مشاهده نمایند

سلامت کارکنان بطور موثر میتواند مزیت باشد مزایا شامل مسئولیت اجتناب شده ، نگهداری وبدست آوردن استعداد ، داشتن کارکنان مشغول ، داشتن کارکنان کارآمد ک باعث موفقیت گروهی همینطور بالارفتن راندمان شرکت میگردد

 پیاده سازی الزامات  HSE  حقیقتا هزینه نیست بلکه جلوگیری ا زهزینه جانبی میباشد بنابراین پیاده سازی الزامات  HSE   جهت شرکتها اجتناب ناپذیر میباشد

مدیریت  HSE  :

HSE is the abbreviation of health, safety & environment

HSE  مخفف بهداشت ایمنی محیط زیست میباشد . مدیریت  HSE  مسئول برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت همینطور بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی پیرو مدیریت زیست محیطی ، حفاظت ا ز سلامت ، ایمنی شغلی هست

QHSE  , اختصار کیفیت ، بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

مدیریت  HSE  نقش ویژه ای ایفا میکند جهت شرکتهای صنعتی زمینه اکتشاف ، تولید نفت خام ، گاز طبیعی بداین وسیله شرایط سلامت ، ایمنی همینطور حفاظت ا زمحیط زیست فراهم میشود

Environment, health and safety implementation

پیاده سازی محیط زیست بهداشت ، ایمنی  HSE  ؛ دستورالعملها تعیین شده هنگام ممیزی جهت اجرای اقدامات بهداشتی ، ایمنی محیط زیست

HSE   استاندارد مرتبطی دارا میباشد همانند استاندارد  ISO 9001 , ISO14001 , ISO45001

اخذ فوری استاندارد HSE جزو درخواستهای بیشمار متقاضیان جهت حضوردر مناقصات میباشد .

HSE بعنوان استاندارد ایمنی بهداشت جزو مهمترین استاندارد(های) صادرشده میباشد .

اغلب متقاضیان جهت حضور درمناقصه نیاز داشته گواهینامه  HSE ارائه دهند .

گواهینامه  HSE کاملا متفاوت بوده نسبت ب گواهیمنامه تایید صلاحیت ایمنی که توسط برخی کافرمایان گواهینامه  HSE ایمنی همینطور  HSE اداره کار نامبرده میشود .

 HSE چیست ؟

استاندارد  HSE  اختصار کلمه Environment Health Safety   بنام H مخفف بهداشت ,  E مخفف محیط زیست همینطور S مخفف ایمنی میباشد .

HSE رشته تخصصی میباشدکه جنبه (های) علمی حفاظت بابت محیط زیست ، ایمنی همینطور بهداشت محل کاررا بررسی میکند .

HSE بعبارت ساده همکاری بین سازمانها بوده تاباعث کمترین آسیب شود .

HSE-MS مشخص میکند ازدیدگاه ایمنی ایجاد تلاشها همچنین رویه (هی) سازمان یافته جهت شناسایی خطرات محل کار ، کاهش حوادث ، قرارگرفتن درمعرض موقعیتها همچنین مواد مضر هست .

الزامات پیاده سازی  HSE شامل آموزش پرسنل درزمینه پیگیری بابت حوادث ، پاسخ بحوادث ، آمادگی اضطراری همچنین استفاده بابت لباس ، تجهیزات محافظ میباشد .

استاندارد HSE ابتدا توسط صنایع شیمیایی اولین رویکرد رسمی مدیریت  HSE رادرسال 1985 بعنوان واکنش دربرابر چندین فاجعه معرفی کرد .

سال 1990 رویکردهای کلی مدیریت   HSE متناسب باهرنوع سازمان جهت راهنمایی همینطور ارزیابی رفتار سازمانها بوجود آمد .

طرح مدیریت  HSE سال 1993 توسط کمیسیون اروپا همسو با الزامات استاندارد  ISO14001 , مدیریت بهداشت ایمنی شغلی  ISO45001 , تعریف شد .

 

HSE استاندارد ایمنی بهداشت محل کار همینطور استاندارد محیط زیست میباشد .

HSE بعنوان استاندارد بین المللی شناخته میشود منتها برخی متقاضیان استاندارد  HSE رابعنوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نام میبرند .

اخذ فوری استاندارد HSE توسط اغلب کافرمایان درخواست میگردد .

پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE جزو مهمترین راه جهت گرفتن گواهینامه  HSE میباشد .

استاندارد  HSE متفاوت بوده با طرح  HSEPLAN برخی کافرمایان نیاز داشته طرح HSE PLAN ارائه دهند .

نحوه گرفتن  HSE توسط کافرما بداینصورت بوده ابتدا پیمانکار جهت اخذ گواهینامه استاندارد  HSE مراجعی پیداکندکه بعنوان شخص ثالث گواهی نامه  HSE صادر میکنند .

مرجع صدور گواهینامه  HSE چنانچه تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF فعالیت نماید متقاضی میبایست ابتدا الزامات استاندارد  HSE پیاده سازی نموده سپس اقدام کند جهت اخذ  HSE .

 

مراجع صدور گواهینامه  HSE :

اخذ فوری گواهینامه  HSE توسط مراجع صدور ایزو خصوصی امکان پذیر میباشد .

گواهینامه  HSE-MS اغلب توسط متقاضی بلحاظ حضوردرمناقصه خیلی فوری درخواست میگردد .

متقاضیان گواهینامه  HSE چنانچه بخواهند الزامات استاندارد  HSE پیاده سازی نموده زمانبر همینطور شامل هزینه (های) بالایی جهت سازمان میباشد ؛ بنابراین متقاضیان اقدام میکنند توسط  CB (های) خصوصی اقدام کنند جهت اخذ فوری استاندارد  HSE .

صدور فوری گواهینامه  HSE جهت مناقصه توسط مرکز مشاوره ایران گواه امکان پذیر میباشد .

لینکهای مرتبط :

https://www.hse.gov.uk/

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

HSE , مدرک  HSE , گواهی  HSE , گواهینامه HSE , HSEPLAN , تفاوت HSE  با IMS ,

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35565
صفحات بازدید شده
1218822
صفحات بازدید شده امروز
4340
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5182
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
52904
بازدید کنندگان هفته گذشته
6
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r