مدرک ایزو9001

مدرک ایزو9001 همان گواهینامه ISO9001 میباشد . استاندارد ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند جزو اولین استاندارد تروین شده  سازمان جهانی ایزو میباشد .

استاندارد  ISO9001 جزو خانواده استاندارد ایزو9000 بوده آخرین ویرایش مدرک ایزو9001 سال 2015 میلادی توسط سازمان بین المللی  ISO منتشر شد .

هزینه اخذ مدرک ایزو9001 چقدر هست ؟

شرایط ایزو9001 چیست ؟

مدرک ایزو9001 , ادامه مطلب .

 

مزایای اخذ مدرک ایزو9001 توسط شرکت ایران گواه :

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 توسط کارشناسان ایزو شرکت ایران گواه باعث میگردد صددرصد اخذ گواهینامه ایزو9001  تضمین شود ، اخذ ایزو9001 توسط شرکت ایران گواه عملکرد فرآیند صدور راسرعت میبخشد .

مشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط صدور گواهینامه ایزو9001 ب شرکت شما د رزمینه مدیریت کمک میکنند تا گواهینامه ISO9001  بسرعت ، باسهولت اجرا همینطور هزینه مناسب دریافت کنید .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 توسط شرکت ایران گواه بصورت رایگان صورت انجام میشود .

شرکت ایران گواه راه حلهای مشاوره بصورت حضوری همینطور مشاوره آنلاین جهت اعتبار گواهینامه ایزو9001  ارائه میدهند .

خدمات مشاور ایران گواه جهت اخذ گواهینامه ایزو9001  شامل موارد ذیل میباشد  :

ISO9001:2015, آموزش آگاهی ، کارگاه آموزشی اهداف سیاسی ، تجزیه وتحلیل شکاف ، طراحی اسناد منجمله کتابچه راهنمای کاربر ، رویه ها ، دستورالعملهای کاری ، قالبها ، کمک واجرای برنامه ، آموزش حسابرس داخلی ، آموزش حسابرس رهبری ، کمک درانجام ممیزی داخلی ، ممیزی قبل ازارزیابی ، اطمینان 100٪ ممیزی صدور گواهینامه ISO9001 طی مدت زمان اتمام پروژه برنامه ریزی شده .

 

شرایط اخذ مدرک ایزو9001 چیست ؟

مدرک ایزو9001 بعنوان استقرار سیستم مدیریت کیفیت  QC جزو محبوبترین استاندارد(های) تدوین شده سازمان ایزو میباشد . بنوعی استاندارد ایزو9001 مرجع همینطور مادر تمامی استاندارد(های) منتشر شده سازمان بین المللی ایزو میباشد .

سیستم مدیریت کیفیت امری بدیهی بوده بلحاظ اینکه تمامی کافرمایان میخواهند خدمات بهتری عرضه نمایند تابتوانند مشتری بیشتری جلب کنند .

مدرک ایزو9001 توسط متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 توسط موتور جستجوگر گوگل بیشترین سرچ راداشته لذا مرکز اصلاع رسانی ایران گوه توسط مقاله فوق میپردازدبه شرایط اخذ گواهینامه ایزو9001 .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

مدرک ایزو9001 , اخذ مدرک ایزو9001  , هزینه اخذ مدرک ایزو9001 , اخذ فوری گواهینامه ایزو9001 , شرایط اخذ ایزو9001 , شرکتهای صادرکننده ایزو9001

شرایط اخذ مدرک ایزو9001 سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 میباشد .

استراتژی شرکت متقاضی ایزو9001 بعنوان اصلی ترین شرط گرفتن گواهینامه ایزو9001 میباشد . چنانچه متقاضی بخواهد ایزو9001 استقرارداده مستندات ایزو9001 پیاده سازی نماید ابتدا میبایست شرایطی فراهم آورد بابت پیاده سازی الزامات ایزو9001 .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 توسط مرکز ایران گواه بصورت رایگان انجام میشود .

مرجع صدور گواهینامه ایزو9001 میبایست توسط متقاضی معیین گردد ، سطح پیاده سازی مدرک ایزو9001 بستگی داشته بنوع اعتبار مرجع صدور .

اخذ مدرک ایزو9001 چنانچه بدون پیاده سازی باشد متقاضی شرایط خاصی نیاز نیست بوجودآورد تکمیل فرم درخواست اخذ ایزو سپس ارسال اساسنامه جزو شرایط اخذ مدرک ایزو9001 میباشد .

هزینه اخذ مدرک ایزو9001 :

هزینه گرفتن مدرک ایزو9001 کاملا متغییر میباشد . مراجع صدور گواهینامه ایزو بیشماری درحال فعالیت میباشند . سطح اعتباری مراجع صدور خیلی متفاوت هست لذا هزینه صدور ایزو9001 بسیار متفاوت میباشد .

متقاضی اخذ مدرک ایزو9001 ابتدا میبایست مشخص نماید درچه سطحی خواهان اخذ مدرک ایزو9001 هست سپس مشاوران براساس استراتژی همینطور اهداف متقاضی مراجع صدور ایزو9001 معرفی میکنند .

هزینه اخذ مدرک ایزو9001 بستگی داشته بنوع اعتبار دهی مرجع صدور لذا متقاضی میتواند مدرک ایزو9001 باحداقل هزینه 500000 هزار توان دریافت نماید تاحداکثر هزینه 5000000 میلیون تومان توسط توف آلمان .

جهت کسب اطلاعات فنی حقوقی بیشتر ارتباط برقرار نمایید .

 

AB  مخفف چیست ؟

AB  مخفف چیست , سوال بیشماری ازمتقاضیان اخذ انواع گواهینامه  ISO   میباشد . حتما پیش آمده هنگام اخذ اطلاعالت بابت گرفتن گواهینامه ایزو مشاوره گفته باشد مرجع صدور تحت نظارت فلان  AB  کشور میباشد .

AB   اختصار چیست :

AB  چیست سوال اکثر متقاضیان اخذ  ISO   میباشد بلحاظ اینکه هنگامیکه بامشاوران ایزو ارتباط برقرار میکنند مدام کلمه  AB  میشنوند .

AB  اختصار Accrediation Body   معادل فارسی بدنه معتبر میباشد .

AB  مرکز استاندارد کشور(های) عضو انجمن اعتبار سنجی  IAF   میباشد .

 

مطالب مرتبط :

IAF  مخفف چیست ؟

 

انجمن اعتبار سنجی  IAF   تحت نظارت سازمان بین المللی استاندارد  ISO   فعالیت میکند .

IAF  عنوان میکند کشور(هاییکه) خواهان عضویت درسازمان اعتبار سنجی  IAF   هستند میبایست مرکز دولتی ویا خصوصی استاندارد کشور خودرا معرفی نمایند .

مرکز ملی استاندارد کشور(های) عضو  IAF   اختصارا  AB   نامیده میشوند .

وظیفه  AB  چیست ؟

AB  بعنوان مرکز استاندارد کشور عضو IAF   وظیفه تدوین استاندارد ، مشارکت طی تدوین استاندارد همینطور بازرسی ، ممیزی  CB   برعهده داشته باشد .

 

مطالب مرتبط :

CB  چیست ؟

 

سازمان بین المللی  ISO  جهت تدوین استاندارد توسط کمیته فنی بکمک مراکز معرفی شده استاندارد بین المللی تحت نظارت  انجمن   IAF  اقدام میکند .

ابتدا باکمک اعضا متن استاندارد نگارش میشود سپس کمیته فنی متن استاندارد نگارش شده رادر اختیار  AB   (ها) قرار داده تابررسی شود .

مهمترین اقدامات  AB   بعنوان مرکز استاندارد بررسی متن استاندارد نگارش شده سپس بعداز تایید اجرای استاندارد طی کشور خودمیباشند .

AB  بعنوان مرکز استاندارد تایید شده سازمان بین المللی ایزو وظیفه داشته ؛  مراکزی بعنوان شخص ثالث ممیزی نماید اعتبار دهد جهت صدور گواهینامه ایزو معتبر .

مرکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت  AB  بالاترین سطح اعتبار صدور گواهینامه نیز میباشد .

شرکت صدور گواهینامه ایزو CB   نیز نامیده میشود .

 

AB  کشور ایران چیست ؟

IAF  بعنوان انجمن اعتبار سنجی بین المللی  درحال حاضر 64 عضو فعال داشته . مرکز استاندارد ایران بعنوان  AB  کشور جمهوری اسلامی ایران یکی ازاعضاء انجمن اعتبارسنجی میباشد .

AB کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI   نامیده میشود .

NACI  بعنوان مرکز تدوین استاندارد ایران اختصار National Accreditation Center of Iran   معادل فارسی مرکز ملی اعتبار بخشی ایران نامیده میشود .

NACI  بعنوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بین متقاضیان شناخته شده میباشد .

 

لیست   AB  (های) مورد تایید انجمن  IAF   :

لیست  AB  مورد تایید انجمن اعتبار سنجی  IAF  چالش اغلب متقاضیان اخذ ایزو میباشد .

متقاضیان اغلب اخذ ایزو معمولا بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو اصل هستند .  بنابراین مهمترین چالش متقاضیان پیدا کردن اعتبار مرجع صدور ایزو میباشد .

متقاضیان میتوانند جهت استعلام اصل بودن گواهینامه ایزو ابتدا وارد سایت  WWW.IAF.NU   شوند سپس درمنو بالا سایت  قسمت  IAF MEMBERS AND SIGNATORIES   کلیک نموده وارد قسمت لیست کشور(های) مورد تایید انجمن  IAF  میشوند .

کلمات کلیدی سرچ شده گوگل توسط متقاضیان اخذ ایزو :

AB  مخفف چیست , AB  چیست , AB  ایران چیست , AB  آلمان چیست , AB  امریکا چیست , AB  سازمان ایزو چیست , AB  سوئس چیست ,  AB  انگلستان چیست , AB  ایتالیا چیست , AB  فرانسه چیست , AB  معتبر چیست , AB  کدام کشور معتبر میباشد , لیست  AB  (های) مورد تایید انجمن  IAF  

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35565
صفحات بازدید شده
1218921
صفحات بازدید شده امروز
4439
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5182
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
53003
بازدید کنندگان هفته گذشته
6
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r