ISO 20000 استاندارد مدیریت IT

ISO 20000 استاندارد مدیریت IT آخرین ویرایش تدوین شده سازمان بین المللی  ISO , جهت الزامات استاندارد  ایزو20000 مدیریت اطلاعات  IT  میباشد .

ایزو20000  اولین استاندارد ایزو جهت مدیریت خدمات  IT   میباشد ،  ISO / IEC20000   ابتدا سال 2005 میلادی توسط  ISO / IEC JTC1 / SC7   توسعه یافته سال 2011 همچنین 2018 بازبینی شده بنابراین  ISO20000   توسط ویرایش 2018 صادر میگردد .

الزامات استاندارد ایزو20000 بشرکتهای خدمات  IT   کمک میکند خدمات خودرا بهینه نمایند ، امروزه باتوجه بگسترش استفاده ا زکامپیوتر توسط تمامی افراد همینطور سازمانها بحث خدمات وپشتیبانی  IT   بسیار ضرورت داشته بنابراین شرکتهای درحوزه  IT   فعالیت کرده که میابیست الزامات استاندارد بین المللی  IT   ر احفظ کرده طی خدمات خود استفاده نمایند .

سازمان بین المللی  ISO   , بعنوان مرجع تدوین استاندارد امور مربوطبه خودرا سال 2005 میلادی انجام داده باتوجه بگستردگی نیاز جامعه بابت استفاده ازکامپیوتر ، استاندارد ایزو20000  باسرفصل فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات – الزامات سیستم مدیریت خدمات  ISO / IEC 20000    تدوین لذا جهت استفاده سازمانهای مربوطه منتشر گردید .

ایزو 20000 , اطلاعات :

استاندارد ایزو20000 ابتدا سال 2005 میلادی منتشر گشت توسط سازمان استاندارد سازی ایزو , سپس استاندارد ایزو مدیریت خدمات  طی 13 پارت تدوین همچنین منتشر گشت .

 ISO/IEC20000-1   بنام مدیریت خدمات الزامات ایجاد ، اجرا ، حفظ وبهبود مستمر سیستم مدیریت خدمات رامشخص میکند .

طراحی ، انتقال ، تحویل ، بهبود خدمات باعث برآورده شدن توافقات لازم بامشتریان همینطور سازمانها شده ، باعث میگردد سازمان بتواند بمشتری خدمات ارزشمند ارائه دهد .

ISO/IEC20000-2    راهنمایی پیرو استفاده سیستم (های) مدیریت خدماتی پیامکی (  SMS   ) براساس الزامات موجود سال 2018 ارائه میدهد .

ISO/IEC20000-3    راهنمایی پیرو دامنه تعاریف وکاربرد ، نشان دادن انطباق جهت ارائه دهندگان خدمات مشاوره بعنوان هدفی تجاری براساس پارت ایزو20000 جهت خدمات پیامکی

ISO/IEC20000-4    تعریف مدل ارزیابی فرآیند ؛ باتوجه ب اسناد جدید ارائه شده ب مدل مرجع فرآیند (  PRM   ) همینطور مدل ارزیابی فرآیند (  PAM   ) ارائه میدهد

ISO20000-5    برنامه اجرای نمونه ای جهت ارائه دهندگان خدمات پیرو چگونگی دستیابی ب بهترین نیاز(ها) .

ISO20000-6   الزامات مربوط ب دستگاههای ارائه دهنده حسابرسی جهت ارزیابی انطباق .

ISO20000-7    راهنمایی پیرو ادغام همینطور همبستگی  ISO9001   همچنین  ISO27001    .

ISO20000-9    راهنمایی جهت استفاده ا زخدمات ابری

ISO20000-10    مفاهیم اصلی ر اتوصیف کرده همینطور نشان دادن پشتیبانی بخشهای مختلف ا زهم

ISO20000-11    راهنمایی جهت گزارش فنی پیرو رابطه بین ایزو20000 همینطور چارچوب مدیریت خدمات متداول  ITIL   

ISO20000-12   گزارش فنی بابت رابطه بین ایزو20000 همینطور چارچوب مدیریت خدمات متداول

ISO20000-13   هنوز منتشر نشده ودردست بررسی میباشد احتمالا سال 2020 منتشر میگردد

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو20000 :

گواهینامه  ISO20000   بعنوان الزامات سازمان جهت پیاده سازی ، نگهداری همچنین بهبود مستمر سیستم مدیریت خدماتی پیامکی ( SMS   ) مشخص میکند .

گواهینامه ایزو 20000 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF   , صادر میگردد حتی گواهینامه  ISO20000   توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت خصوصی هم صادر شده البته  CB   خصوصی ( مرجع صدور گواهینامه ایزو ) صادرکننده گواهی ایزو اعتبار بین المللی نداشته صرفا مصرف داخلی داشته .

اعتبار گواهینامه ایزو20000 همانند تمامی گواهینامه (های) صادر شده ایزو ,  ISO   سه ساله بوده میبایست سالیانه ممیزی تمدید شود

جهت تمدید گواهینامه ایزو20000 میبایست توسط مرجع صدور اقدام نمایید ..

 

بیشتر بخوانیم :

اطلاعات درمورد مراجع صدور ایزو معتبر

اخذ گواهینامه ایزو27001

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
20706
صفحات بازدید شده
620410
صفحات بازدید شده امروز
4287
بازدید کنندگان امروز
677
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3376
بازدیدکنندگان دیروز
695
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
38521
بازدید کنندگان هفته گذشته
2760
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r